skip to main content

High School Graduation Rate Improvement Program (GRIP)

Student Studying
Enriching activities

High_School_Summer_School_(grip_2021) Card Icon
High School Summer School (grip 2021)
Go to Top

  • Dates: June 14 through July 22, 2021
  • Registration opens Tuesday, April 6, 2021
  • 5 credits earned each session
  • Session 1:  June 14 – July 1
  • Session 2:  July 6 – July 22
  • Classes are being held virtually Monday through Thursday using Edgenuity. 
  • Parents/students must complete the online registration form to enroll.
  • Counselors will contact students regarding course assignments.

Para ver esta informacion en español, seleccione su idioma bajo "Language" en el menu principal localizado en la esquina superior izquierda de esta pagina.

Txhawm rau saib cov ntaub ntawv no ua lwm hom lus, xaiv koj hom lus hauv "Language" hauv cov ntawv qhia zaub mov tseem ceeb nyob hauv ces kaum sab sauv ntawm nplooj ntawv no.