skip to main content

Board Meetings

virtual_board_meeting_livestream Card Icon
virtual board meeting livestream
Go to Top

Twin Rivers virtual school board meetings will be livestreamed on the Twin Rivers YouTube channel. While the meetings will be hosted on YouTube, they will not be posted to the Board Meeting website.  The YouTube livestream will be posted in the Twin Rivers Youtube Channel at least 30 minutes before each meeting begins.  
 
Given the change in platform, comments will not be livestreamed. All general public comments or comments/notifications on a specific agenda item may be emailed to PublicComment@twinriversusd.org prior to the board meeting. Your comments will be considered at the appropriate time on the agenda.
 
If you are an individual with a disability who needs special accommodations to participate, please contact Sharon.Hally@twinriversusd.org by 2 p.m. the day of the board meeting.
 
Twin Rivers Virtual Regular School Board Meetings will be streamed live on the Twin Rivers YouTube Channel the day of the board meeting. Click here to view a schedule of upcoming meetings.
 
Click below to view on YouTube:
 
Spanish:
Las reuniones virtuales del Consejo Directivo de Twin Rivers se transmitirán en vivo en el canal de YouTube de Twin Rivers. Aunque las reuniones se realizarán en YouTube, no se publicarán en el sitio web de la reunión del Consejo Directivo. La transmisión en vivo de YouTube se publicará en el canal de YouTube de Twin Rivers al menos 30 minutos antes de que comience cada reunión. 
 
Dado el cambio de plataforma, los comentarios no se transmitirán en vivo. Todos los comentarios generales del público o comentarios / notificaciones sobre un tema específico de la agenda pueden enviarse por correo electrónico a PublicComment@twinriversusd.org antes de la reunión del Consejo Directivo. Sus comentarios serán considerados en el momento apropiado en la agenda. 
 
Si es una persona con una discapacidad que necesita adaptaciones especiales para participar, comuníquese con Sharon.Hally@twinriversusd.org antes de las 2 p.m. el día del Consejo Directivo. 
 
Las reuniones virtuales regulares del Consejo Directivo de Twin Rivers se transmitirán en vivo en el canal de YouTube de Twin Rivers el día de la reunión del Consejo Directivo. Haga clic aquí para ver un calendario de las próximas reuniones.
 
Haga clic a continuación para ver en YouTube:
 
Para escuchar la traducción simultánea del Consejo Directivo de Twin Rivers, únase a la teleconferencia de traducción al español llamando al 916-566-1799 y marque el código 600-642-81#. 
 
Apague el micrófono de su teléfono para no interrumpir al intérprete y permitir que los demás participantes escuchen la traducción. 
 
 
Hmong:
Twin Rivers cov rooj sibtham saum huab cua ntawm tsevkawm pawg tsoom kav tswj yuav muab tso tawm nyob hauv Twin Rivers YouTube channel. Thaum uas cov rooj sibtham no yuav muab tso tawm nyob hauv YouTube, lawv yuav tsis muab tso tawm nyob hauv pawg Tsoom Kav Tswj lub Rooj Sibtham daim vevxaij.  Qhov YouTube tso tawm yuav muab sau tawm tuaj qhia nyob hauv Twin Rivers Youtube Channel yam tsawg kawg 30 feeb ua ntej txhua lub rooj sibtham pib.   
  
Raws li ntawm txoj kev hloov mus rau tus qauv no, cov lus hais yuav tsis muab tso tawm tshwm sim tibtxhij. Tagnrho pejxeem cov lus hais lossis cov lus hais/cov lus fajseeb txog ib yam nqe lus twg hauv daimntawv komtswj kuj xa tau email tuaj rau PublicComment@twinriversusd.org ua ntej tsoom kav tswj lub rooj sibtham. Koj cov lus hais mam li coj los xam pom nyeem qhia tawm nyob lub caij uas tsimnyog raws li hauv daimntawv komtswj. 
  
Yog hais tias koj yog ib tug neeg muaj ib qho kev txwv ua tsis tau, puas cev lossis muaj kev mob uas koj xav tau kev pab tshwjxeeb thiaj li los koom tau, thov hu Sharon.Hally@twinriversusd.org ua ntej dhau 2 moo tsaus ntuj ntawm hnub tsoom kav tswj lub rooj sibtham. 
  
Twin Rivers Cov Rooj Sibtham Ibtxwm Muaj ntawm Tsevkawm Pawg Tsoom Kav Tswj yuav muab tso tawm nyob hauv Twin Rivers YouTube Channel tsaus ntuj hnub ntawm tsoom kav tswj lub rooj sibtham. Nyem nov los mus saib ib daimntawv qhia txog cov hnub thiab caijnyoog rau ntawm cov rooj sibtham uas yuav tuaj tom ntej no.
 
Nyem hauv qab no mus saib hauv YouTube:
 
Los mloog rau kev txhais lus tibtxhij uake rau ntawm Twin Rivers Pawg Tsoom Kav Tswj lub rooj sibtham, los koom lus Hmoob kev txhais lus nyob hauv xovtooj cua hu tuaj rau 916-566-1799 thiab ntaus tus zauv 733-188-28#. 
Thov kaw koj lub xovtooj lub pajtaub hais lus kom koj thiaj li tsis cuam tshuam tus neeg txhais lus thiab cia lwm tug neeg uas hu tuaj koom tau los mloog nrog cov lus txhais.
 

Board_Meetings Card IconBoard MeetingsGo to Top

Board meetings are typically held on a bi-monthly basis on Tuesdays of each month, beginning at 6 p.m. for closed session and 6:30 p.m. for the open session meetings.
 
We encourage parents and community members to attend our board meetings. A copy of our Board agenda is available for inspection and review at the Twin Rivers Unified School District Office (5115 Dudley Blvd McClellan, CA 95652) during regular business hours and on this page of the TRUSD web site within 72 hours of a scheduled meeting. Information on the meetings is also available by calling the Superintendent's Office at (916) 566-1745.
 
Visitors can bring up items of interest under "hearings of parties" at the start of each board meeting. However, our board cannot legally act on new items presented by the public until the next regular meeting.
 
In addition to informational reports and discussion of board policies, board meetings may include student musical performances, slide presentations on special programs and oral reports on new activities.
 

GAMUT

Online Agendas will be moving to the GAMUT platform

 
                         Agenda Online - Click Here

Translations Card IconTranslationsGo to Top

All Board meeting agendas and minutes will include the following statement in English, Hmong, Russian and Spanish:
 
ENGLISH
Translations of board meetings or interpretations at Board meetings will be provided by qualified interpreters and are available upon request. To request these translation/interpretation services please contact: Alex Pina in the English Learner Services Department at (916) 566-1600, ext. 33423.
 
HMONG
Tag nrho ntawm Tsoom Kav Tswj lub rooj sib tham cov ntsiab lus sib tham thiab cov ntaubntawv teev tau tseg yuav tsum muaj nrog cov lus hais raws li nram qab no uas yog hais nyob lus Askiv, Mev, Lavxias, thiab Hmoob:
Cov txhais lus rau hauv ntaubntawv ntawm Tsoom Kav Tswj cov rooj sib tham lossis cov txhais lus hais lus rau hauv Tsoom Kav Tswj cov rooj sib tham yuav tsum siv cov neej txhais lus uas tsim nyog thiab lawv yuav tuaj txhias lus yog thaum twg muaj kev thov txog. Yog xav thov txog cov kev pabcuam txhais lus rau hauv ntaubntawv/txhais lus hais nyob lub sij hawm lub rooj sib tham, thov hu rau: Alex Pina, Chav Tswj Cov Kev Pabcuam Neeg Kawm Ntawv Askiv, Tus Neeg Teev Ntawv (916) 566-1600, ext. 33423 lossis tus email alex.pina@twinriversusd.org
 
RUSSIAN
Письменные переводы документов Совета правления и устный перевод заседаний Совета правления будут предоставляться квалифицированными переводчиками по вашему запросу. 
Чтобы запросить переводчика или перевод какого-либо документа Совета правления обращайтесь к: Alex Pina – секретарю отдела услуг для изучающих английский язык по телефону (916) 566-1600, ext. 33423 или по электронной почте alex.pina@twinriversusd.org
 
SPANISH
Todas las agendas y las minutas de las reuniones de la junta directiva incluirán la siguiente declaración en inglés, español, ruso y en hmong: 
Las traducciones de las reuniones de la junta directiva o las interpretaciones en las reuniones de la junta directiva serán proporcionadas por intérpretes calificados y están disponibles bajo petición. Para solicitar estos servicios de traducción / interpretación póngase en contacto con: Alex Pina, secretaria del departamento de servicios de aprendices de inglés, al (916) 566-1600, ext. 33423 o por correo electrónico a alex.pina@twinriversusd.org